Meteen naar de inhoud

Medezeggenschapscommissie

2022: een terugblik

Ook 2022 zullen we niet licht vergeten: ‘Never a dull moment’ lijkt structureel van toepassing op MRC Aardenburg. En dat is eigenlijk logisch en vanzelfsprekend als onderdeel van brede militaire zorgketen en een sector in de civiele zorg met grote sociaal maatschappelijke betekenis.

Deze dynamiek en positie hebben met regelmaat direct en indirect consequenties voor het personeel en dat is precies de taakstelling van medezeggenschapscommissie. Puntsgewijs vatten we 2022 kort samen.

Personele bezetting MC

Per 1 februari 2022 waren alle zetels van de medezeggenschapscommissie (MC) weer bezet. Om continuïteit en expertise te behouden is een zogenaamde ‘dakpanconstructie’ van toepassing: Elke twee jaar komt de helft van de zetels vacant en worden er verkiezingen uitgeschreven. De zittingsduur is 4 jaar. Elke twee jaar worden de Dagelijks Bestuur functies (voorzitter, secretaris, en vice voorzitter) opnieuw vervuld.

De achterban

Zonder achterban is medezeggenschap eigenlijk zonder vuurkracht. Medezeggenschap is van ons allemaal en dan kan het niet zo zijn dat de gekozen vertegenwoordiging niet goed zichtbaar en bereikbaar is voor haar kiezers. Maar dat gaat lang niet altijd vanzelf. Eigenlijk elk vertegenwoordigend orgaan heeft hiermee te maken.

De hele organisatie is middels contactpersonen gecoverd, alle MC leden hebben een ‘eigen’ achterban. We investeren daarin naar onze eigen mening onvoldoende energie en inspanning, soms uit onvermogen maar ook uit teleurstelling. Voorbeelden uit het verleden waarin MC en achterban nauw optrokken en resultaat bereiken illustreren nog eens hoe waardevol dat kan zijn. We nemen ons nu met nadruk voor dit beslist beter aan te pakken.

Scholing MC

Meerdere MC leden volgden individueel een training of cursus bij SBI-Defensie met uiteenlopende thema’s als samenwerking, onderhandelen, discussie en dialoog, situationeel leiderschap en coaching, wet- en regelgeving etc. Ook was er 2 keer een MC-trainingsdag.

Discontinuïteit

Hoewel alle zetels dit jaar bezet waren was er niettemin sprake van flinke discontinuïteit. Helaas waren meerdere MC leden langere tijd om persoonlijke redenen afwezig en niet actief inzetbaar. De voortgang in beeld-, oordeels- en besluitvorming werd hierdoor soms vertraagd. Er geldt een quorum (de helft + 1) en dat werd lang niet altijd gehaald. Waar mogelijk en haalbaar werd digitaal overlegd en leden afzonderlijk gevraagd om hun persoonlijke reactie en oordeel.

HIX implementatie

2021 wierp D-HIX al zijn schaduw vooruit en voorjaar 2022 kwamen we terecht in het ‘oog van de storm’. De MC kijkt positief terug op dit ingrijpende traject. Er is onderweg voldoende en passende aandacht geweest voor onze input en dat is nog steeds het geval.

FuBe’s

Met toch enige regelmaat biedt de commandant de MC voorgenomen besluiten ter advisering aan met betrekking tot Functie Beschrijvingen (FuBe’s). Wijzigingen daarin zijn adviesplichtig. Dit was bijvoorbeeld het geval voor de functie/stoel “Plaatsvervangend Commandant MRC Aardenburg”. Deze van oorsprong militaire functie werd nu ook aan niet-militairen aangeboden.

Sociaal thema diversiteit

Sinds 2019 vraagt de MC aandacht voor een actueel sociaal thema. Dit jaar was er extra aandacht voor diversiteit. Het valt niet mee om een vorm te vinden die aanspreekt, laagdrempelig en toegankelijk is maar tegelijkertijd prikkelt en uitnodigt tot gesprek. Verbinding staat daarbij voorop, waarbij verschillen en tegenstellingen logisch en vanzelfsprekend zijn.

In oktober werd er flink gebruik gemaakt van de ‘kletspot’ met daarin uiteenlopende vragen, stellingen en meningen over dit onderwerp. De MC kijkt terug op een geslaagd initiatief gezien de op veel plekken levendige dialoog.

Ambtelijke secretariële ondersteuning

Sinds 2021 wordt de MC ambtelijk ondersteund door een externe organisatie (CAOP). Het takenpakket van de ambtelijk secretaris is in 2022 helaas aanzienlijk verminderd omdat er eerder sprake was van budgetoverschrijding bij andere Defensieonderdelen. Daardoor was het eigen secretariaat zwaarder belast en dat leidde soms tot problemen en misverstanden. We hopen op herstel van takenpakket in 2023.

Vooruitblik 2023

In het jaar 2023 gaat de MC zich focussen op onder andere:

  • Verkiezingen voor nieuwe MC leden
  •  Het rookbeleid – Nieuwbouw voor Orthopedie Techniek Aardenburg
  •  Communicatieverbetering
  • Sociale veiligheid

Daarnaast zijn er altijd doorlopende zaken die jaarlijks terugkomen en projecten die meerdere jaren beslaan.