Meteen naar de inhoud

Over MRC Aardenburg

De organisatie

Militair Revalidatie Centrum Aardenburg is een erkend revalidatiecentrum in Nederland. Sinds 1946 is het centrum gevestigd op landgoed Aardenburg, te Doorn. 

Organisatorisch is het MRC Aardenburg ondergebracht in de Defensie Gezondheidsorganisatie (DGO) van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Voor het MRC Aardenburg is de militaire zorgvraag leidend.  Dit richt zich enerzijds op de inzetbaarheid en geschiktheid van de militair voor de uitoefening van zijn taak, anderzijds op het leveren van gezondheidszorg aan de militair. Naast militaire revalidanten biedt het MRC ook revalidatietrajecten aan voor niet-militairen (binnen en buiten Defensie).

Het MRC is als erkende zorginstelling verplicht rekening te houden met, en verantwoording af te leggen aan, het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Het Ministerie van Defensie is eindverantwoordelijk voor het beheersen van de operationele- en financiële risico’s verbonden aan de activiteiten van het MRC. Het door Defensie voorgeschreven beleid is van toepassing op het MRC.

Missie: Waar we voor staan Militair Revalidatie Centrum Aardenburg (MRC) staat garant voor uitstekende medisch specialistische revalidatiezorg aan militairen van alle rangen en standen. Met de kennis en ervaring die is opgedaan vanuit de militaire doelgroep helpen we burgers herstellen, en vice versa. We zetten in op terugkeer naar operationele inzetbaarheid en/of een maximale maatschappelijke participatie. ‘Fit for life’ is ons motto. Visie: Waar we voor gaan ‘Eigen kracht’ tekent onze aanpak. Het leerproces van de revalidant staat centraal. Hiervoor werken we vanuit een betekenisvolle en inspirerende leeromgeving. Alles wat we doen is erop gericht om de revaliderende mens en zijn omgeving weer duurzaam te leren functioneren. We opereren op de grenzen van ieders kunnen.Dat doen we met medisch specialistische expertise en aandacht voor het individuele leerproces. De revaliderende mens en zijn omgeving staan hierbij centraal. Persoonlijke doelen en ambities zijn leidend.

Bestuur & Governance

Het Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg in de provincie Utrecht is onderdeel van de Defensie organisatie maar heeft als uitgangspunt het volgen van de principes zoals deze zorgbreed (civiel) gelden. Vanuit deze visie probeert het MRC de Governance code zo nauwkeurig mogelijk na te leven. Maar door de bijzondere positionering van het MRC zijn er op het gebied van governance verschillen met de civiele gezondheidszorg.

Het MRC is als erkende zorginstelling verplicht rekening te houden met, en verantwoording af te leggen aan, het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Het Ministerie van Defensie is eindverantwoordelijk voor het beheersen van de operationele- en financiële risico’s verbonden aan de activiteiten van het MRC. Het door Defensie voorgeschreven beleid is van toepassing op het MRC.

Het MRC kent geen formele Raad van Toezicht en wijkt daarmee af van de zorgbrede Governance code, waarin het Raad van Toezicht-model als uitgangspunt geldt. In het geval van het MRC treedt de commandant Divisie Defensie Gezondheidsorganisatie (DGO) op als toezichthouder.

De commandant MRC Aardenburg rapporteert met standaardrapportages maandelijks aan de commandant DGO en diens staf. Inhoudelijk hebben deze rapportages betrekking op inkomsten en uitgaven, maar ook op kwalitatieve informatie zoals wachttijden, kwaliteit van zorg en risico’s. Commandant MRC Aardenburg en de controller van de divisie DGO borgen het toezicht op de financiële activiteiten van het MRC.

Formeel kent het MRC geen Raad van Bestuur. In termen van de WTZi fungeren de commandant en plaatsvervangend commandant van het revalidatiecentrum als Raad van Bestuur. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor, en belast met, het besturen van het MRC. Dit houdt onder andere in dat zij verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie en het beleid van het MRC en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de Minister van Defensie.

Als Raad van Bestuur is de commandant MRC Aardenburg integer en stelt hij zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling, dan wel belangenverstrengeling tussen hem en de zorgorganisatie, wordt vermeden. Hij maakt geen deel uit van een Raad van Toezicht van andere zorginstellingen en bekleedt geen betaalde nevenfuncties. Hij aanvaardt of continueert zonder toestemming van de Minister van Defensie geen nevenfuncties als deze een meer dan minimale werkbelasting opleveren of anderszins strijdig zijn met de belangen van het MRC.

Het Militair Revalidatie Centrum Aardenburg in Doorn is een revalidatiecentrum in de provincie Utrecht. We behandelen zowel militairen uit heel Nederland als burgers uit de regio Utrecht.

Kernactiviteiten

Het Militair Revalidatie Centrum Aardenburg is een revalidatiecentrum in Doorn, provincie Utrecht. Bij het Militair Revalidatie Centrum Aardenburg in Doorn kunt u terecht voor allerlei soorten revalidatiezorg. Het MRC heeft drie kernactiviteiten:
Militairen van alle operationele commando’s (Land-, Lucht- en Zeestrijdkrachten en Koninklijke Marechaussee) worden voor revalidatiezorg verwezen naar het Militair Revalidatie Centrum. De zorg die we leveren is gericht op terugkeer naar de operationele taakstelling, ofwel: naar functie-fitheid. Dit houdt in dat het MRC terug revalideert tot op de militaire werkplek.

Als het niet haalbaar blijkt te zijn om weer de oude functie uit te kunnen oefenen, werken we toe naar een optimale alternatieve eindsituatie. Artsen van het defensieonderdeel van de patiënt of medisch specialisten uit het Centraal Militair Hospitaal (CMH) verwijzen naar het MRC voor militaire revalidatiezorg. Het MRC heeft daarmee een centrale plaats in de militaire revalidatiezorgketen.

Maar daarnaast kunnen ook (huis)artsen van buiten Defensie verwijzen naar het MRC. Door de hoge eisen die Defensie aan ons stelt als zorgverlener aan militairen, kunnen we ook uitstekende zorg bieden aan burgers buiten Defensie. Als u als arts iemand wilt verwijzen naar het MRC kan dat onder andere via Zorgdomein. Bent u patiënt? Dan kunt u aan uw arts vragen om een verwijzing naar het Militair Revalidatie Centrum Aardenburg in Doorn. We behandelen elke dag militairen uit het hele land en burgers uit de regio Utrecht.

We bieden onze trainingen en therapieën aan in een poliklinische of klinische vorm. Militaire patiënten, die ADL-zelfstandig zijn en waarbij sprake is van laagcomplexe problematiek, worden gedurende hun behandeling gehuisvest in de zorggerelateerde huisvesting (de Barak). Voor de (hoog) complexe problematiek beschikt het MRC over een verpleegcentrum met eenpersoonskamers. Niet-militaire patiënten die bij het MRC revalideren zijn voornamelijk afkomstig uit de regio Amersfoort en Utrecht. Ze worden verwezen door huisartsen en medisch specialisten uit omringende ziekenhuizen. De verhouding tussen militaire en civiele patiënten is gemiddeld gezien ongeveer 55% militair tegenover 45% civiel.

Bij het MRC kunt u onder andere terecht voor revalideren na beroerte, ongeluk, multi trauma en amputatie. Ook kunt u bij ons terecht voor revalideren na corona en IC opname. Het volledige overzicht vind uw verwijzer op Zorgdomein of op https://www.mrc.nl.
Voor ondersteuning en advies bij (dreigend) arbeidsverzuim of re-integratie in het arbeidsproces beschikt het MRC over een afdeling arbeidsrevalidatie. Arbeidsrevalidatie is er voor militairen, overige geüniformeerde diensten (zoals politie en brandweer) en burgers met fysiek zware beroepen.

Wanneer iemand start bij arbeidsrevalidatie doen we eerst een Quickscan: een multidisciplinaire triage uitgevoerd door revalidatiearts, psycholoog en manueel therapeut. Ongeveer zeventig procent van de revalidanten bij arbeidsrevalidatie bestaat uit militairen, grotendeels werkzaam bij het Commando Landstrijdkrachten. De militairen worden meestal verwezen vanuit een regulier medisch specialistisch revalidatietraject binnen het MRC. De voornaamste doelstelling voor deze groep is het realiseren van een goede overbrugging voor duurzame terugkeer naar werk binnen Defensie.
Orthopedische hulpmiddelen

Het MRC beschikt over een eigen orthopedische instrumentmakerij:
Orthopedie Techniek Aardenburg (OTA). OTA levert een brede reeks aan producten. Denk onder andere aan:

– inlegzolen (steunzolen)
– orthesen zoals braces voor de knie en pols
– technologisch hoogwaardige prothesen zoals kunstbenen en kunstarmen. Sinds kort levert OTA op het Militair Revalidatie Centrum ook prothesen voor osseo integratie.

De instrumentmakerij bedient daarmee de patiënten van het MRC, maar heeft ook eigen patiënten die specifiek komen voor het aanmeten van orthopedische hulpmiddelen. Zo kennen veel militairen die steunzolen hebben laten aanmeten het MRC van de Orthopedie Techniek Aardenburg in Doorn.

U kunt bij het de Orthopedie Techniek Aardenburg van het Militair Revalidatie Centrum Aardenburg terecht voor onder andere beenprotheses, armprotheses, braces en steunzolen.